English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Nieuws ISO 15189

Gerelateerde download:
Oproep vakdeskundigen
Transitie Schema v3
Transitie voorbeeld aanvraagformulier

Transitie CCKL Praktijkrichtlijn accreditatie naar ISO 15189:2012 accreditatie2016 december
De transitie van de CCKL accreditatie naar ISO 15189:2012 accreditatie in beeld:


2016 februari
Eerste zelfstandige trombosedienst met een ISO 15189 accreditatie
Op 3 februari 2016 is aan Mariëlle Addicks, directeur van Trombosedienst Delft het ISO 15189 accreditatiebewijs uitgereikt door Jan van der Poel, algemeen directeur van de RvA. Lees verder.

2014 november
ISO 15189 Transitiehelden!
Op 5 november 2014 zijn door de RvA ISO 15189 accreditatiebewijzen uitgereikt aan de vier CCKL laboratoria, die in een pilottraject als eerste de transitie naar de RvA accreditatie op basis van de ISO 15189:2012 hebben doorlopen.


Lees verder
.


2014 juli
Nieuwsbrief juli 2014 transitie CCKL-PRL - ISO 15189:2012.


2014 april
De eerste medische laboratoria zijn over...
link naar RvA artikel


2014 maart
Het Transitieproces schematisch weergegeven.


2014 maart
-- Oproep vakdeskundigen --
Een groot aantal medische laboratoria in Nederland zal de komende jaren accreditatie conform ISO 15189 aanvragen. Voordat accreditatie wordt verkregen, beoordeelt de Raad voor Accreditatie (RvA) of er wordt voldaan aan de eisen uit de ISO 15189. Om deze beoordelingen te kunnen uitvoeren zoeken wij vakdeskundigen. Deze vakdeskundigen worden als freelancer ingehuurd.
Lees verder.


2013 december
De Nederlandse vertaling van de ISO 15189:2012 is vrijgegeven door NEN link.


2013 juli
Nieuwsbrief juli transitie CCKL-PRL - ISO 15189:2012.


2013 juni
De verschil analyse dekkingsgraad CCKL Praktijkrichtlijn en ISO 15189:2012.


2013 april
Nieuwsbrief april transitie CCKL-PRL - ISO 15189:2012.


2012 november
Nu de ISO 15189:2012 is gepubliceerd met enige vertraging, is het tijdspad voor de transitie CCKL-PRL - ISO 15189 aangepast. Aangepast tijdspad mrt 2013.


2012 november
De ISO 15189:2012 is gepubliceerd.


2012 juli
Door alle 8 wetenschappelijke verenigingen en de RvA is een formeel "ja" gegeven op het transitieplan waarin de voorgenomen overgang van de CCKL Praktijkrichtlijn naar de ISO 15189 is beschreven.
Wel zijn verschillende aandachtspunten geformuleerd, welke zullen worden meegenomen in het overgangstraject.
Als eerste moet er nu gewacht worden op de publicatie van de nieuwe ISO 15189. Dit loopt naar alle waarschijnlijkheid vertraging op en heeft mogelijk gevolgen voor het in het transitieplan aangegeven tijdspad.


2012 mei
Het transitieplan (voorstel van 16 januari 2012) voor de overgang van de CCKL Praktijkrichtlijn 4de editie naar de ISO 15189, opgesteld door de stuurgroep met vertegenwoordiging van de verschillende wetenschappelijke verenigingen en de RvA, wordt momenteel door achterban van de wetenschappelijke verenigingen besproken. In juni wordt bekend of alle verenigingen achter dit plan staan en de transitie daadwerkelijk gestalte gaat krijgen.


2011 juni
Op 7 februari 2011 is met vertegenwoordigers van al de betrokken beroepsgroepen van gedachten gewisseld over hoe de internationale erkenning van de accreditatie van medische laboratoria tot stand kan worden gebracht in relatie tot de CCKL accreditatie. De conclusies n.a.v. deze bijeenkomst zijn terug te vinden in het verslag.
Wat betreft de toekomstige status van de CCKL Praktijkrichtlijn (PRL) zijn de volgende conclusies getrokken:
  • De verschilanalyse en de extra items PRL versus ISO 15189 worden geaccepteerd.
  • Het uitgangspunt dat om voor internationale accreditatie (ISO 17011) in aanmerking te komen voldaan moet worden aan de ISO 15189 wordt geaccepteerd.
  • Internationale accreditatie door de RvA met gebruik en zoveel als mogelijk behoud van de opgedane CCKL ervaringen wordt onderschreven.
Er zijn verschillen tussen de RvA- en de CCKL-processen en -procedures. Om tot een noodzakelijke harmonisatie te komen om aan de ISO 17011 te kunnen voldoen moet er gewerkt worden aan een oplossing. De RvA zal een Plan van Aanpak maken met dit doel waarvan de verschillende aspecten van deze bijeenkomst onderdeel zullen uitmaken.

Naar verwachting zal eind 2012 de nieuwe versie van de ISO 15189 officieel worden. Intussen zijn er stappen gezet om deze versie in het Nederlands te laten vertalen door het NEN.

Een overgang van de PRL naar de ISO 15189 zal uiteraard gefaseerd plaatsvinden waarbij aan alle aspecten van het accreditatieproces aandacht besteed zal worden.

Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Verslag 7 februari 2011.
Bijlage Verschil analyse dekkingsgraad CCKL Praktijkrichtlijn en ISO15189:2007.
Scopes of accreditation (EA 4/17): link.
Proficiency testing activities (ILAC P9): link.
Traceability of measurement results (ILAC P10): link.
POCT (ISO 22870), deze norm is te verkrijgen bij NEN: link.


ILAC heeft een nieuwe brochure uitgebracht over de ISO 15189, waarin wordt aangegeven hoe d.m.v. accreditatie de kwaliteit van laboratoria kan worden aangetoond. Klik hier voor de brochure.

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie