English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Borging van kwaliteit

Gerelateerde download:
Voorbeelden Kwaliteitsborgingspunten.pdf

Alle afdelingen hebben invloed op de kwaliteit in het primaire proces. Goede apparatuur, ruimten en financiële middelen zijn kritische succesfactoren voor het werk van laboratoriummedewerkers. Dat geldt ook voor de afdeling Personeel & Organisatie, de administratie, de technische dienst en de inkoop. Haperingen en tekortkomingen in ondersteunende diensten leiden onherroepelijk tot verstoringen in het primaire proces. Kwaliteit moet volgens CCKL daarom integraal aangepakt worden, binnen het gehele laboratorium.

De hele organisatie moet zich richten op één gemeenschappelijk doel: het bereiken en instandhouden van hoge kwaliteit. Dit kwaliteitsniveau mag niet staan of vallen met de motivatie en bekwaamheid van medewerkers. De leiding van een laboratorium moet daarom kwaliteitsbeleid formuleren. Daarin wordt de huidige situatie, de gewenste situatie en de weg daartussen beschreven. Aan de hand van dat beleid wordt een concreet kwaliteitsplan (plan van aanpak) opgesteld. Dit plan geeft aan welke activiteiten er nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken en in stand te houden.

Er wordt dus blijvend gezorgd voor een functionerend kwaliteitssysteem. Dit wordt onder andere bereikt door in de hele organisatie kwaliteitsborgingspunten aan te brengen. En wel op die plekken waar kwaliteitskritische stappen plaatsvinden (raakvlakbeheersing). Als er dan een vastgestelde norm of grens wordt overschreden, dient er actie ondernomen te worden om de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen.

Kwaliteitsborging bestaat er ook uit, dat de werking van het kwaliteitssysteem objectief wordt aangetoond met een interne of externe doorlichting (audit). Een belangrijk hulpmiddel bij integrale kwaliteitsborging in een organisatie is het kwaliteitshandboek. Daarin staan de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid verwoord voor bijvoorbeeld de gebieden personeel, aanschaffingen, klachten en bereikbaarheid. Ook bevat het handboek gegevens die weinig aan verandering onderhevig zijn, zoals naam, adres, ligging en aantal formatieplaatsen. Vervolgens komen de procedurebeschrijvingen aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tenslotte kan verwezen worden naar vastgestelde werkvoorschriften.

De beschrijving van het hele kwaliteitssysteem kan door iedereen – ook derden – worden ingezien. In veel gevallen is het zinvol om naast het kwaliteitshandboek een of meerdere procedurehandboeken op te stellen. Deze boeken bevatten uitgewerkte, afdelingsspecifieke werkinformatie. Medewerkers kunnen met deze voorschriften in de hand op hun afdeling aan de slag.

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie