English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Onderhoud en controle

Nadat een kwaliteitssysteem is ingevoerd, moet worden onderzocht of dit systeem doeltreffend functioneert, inclusief de daarbij behorende regelingen, processen, producten en diensten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van audits. Een laboratorium kan deze audits regelmatig zelf uitvoeren. Dat zijn de zogenaamde interne audits.

Ook kan het door andere, onafhankelijke instellingen gedaan worden. Dat zijn de zogenaamde externe audits. Accreditatie door CCKL valt onder de externe audits en wordt verplicht één keer in de vier jaar herhaald. Verder zijn laboratoria na accreditatie verplicht om deel te nemen aan externe kwaliteitsbewakingsprogramma's, zogenaamde ringonderzoeken. Ook moet worden meegewerkt aan de visitatie van de eigen beroepsvereniging.

Een audit is voor het management een controle-instrument. Op een objectieve manier wordt nagegaan in hoeverre er in een laboratorium afwijkingen bestaan tussen doelstelling en werkelijkheid. De audit vergaart informatie, geeft de noodzaak aan voor verbeteringen en doet voorstellen daartoe. Het doel van een audit is niet schuldigen te vinden voor de ontstane tekortkomingen, maar juist om ten aanzien van de fouten in het proces verbeteringen aan te dragen waarmee ze verholpen en voorkomen kunnen worden. Bij de interne audits wordt vooral gekeken of afspraken worden nagekomen. Audits zijn noodzakelijk. Anders ontstaat er al snel een papieren systeem, dat een vertekend beeld geeft van de realiteit.

Zogenaamde managementreviews zijn een vorm van interne audits waarbij de nadruk ligt op het functioneren van het kwaliteitssysteem op zich en of het voldoende stuurinformatie oplevert. Het laboratoriummanagement voert een managementreview eenmaal per jaar uit. Kernpunten waarnaar gekeken wordt zijn:

 • kwaliteitsimago-onderzoek;
 • audits door klanten of andere externe beoordelaars;
 • resultaten van interne audits en corrigerende maatregelen;
 • verzamelde gegevens over klantenklachten, -opmerkingen en de afhandeling, inclusief feedback van specialisten uit het ziekenhuis en eventueel huisartsen;
 • kwaliteitsindicatoren, mede ten aanzien van de zorg voor patiënten;
 • procesprestaties en productconformiteit;
 • vervolgmaatregelen van vorige managementreviews;
 • opleidingsplan en door alle medewerkers gevolgde nascholingen;
 • resultaten van externe rondzendingen en van eventuele visitatie (zie ook punt c, hieronder);
 • veranderingen in volume en aard van de werkzaamheden;
 • deelname aan patiëntgebonden activiteiten;
 • monitoring van de turnaround-time;
 • veranderingen die van invloed kunnen zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • geschiktheid (aantal, kwaliteit) van de huidige staf/medewerkers en instrumentarium;
 • evaluatie van (de kwaliteit van) firma’s waarvan producten of instrumentarium wordt gekocht.
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie