English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Besluitvorming

De bevindingen van het onderzoek ter plaatse worden ingedeeld naar categorie. CCKL hanteert de volgende categorieën:
 • categorie 1: er zijn geen afwijkingen geconstateerd ten opzichte van het kwaliteitssysteem;
 • categorie 2: de gevonden afwijkingen vormen geen direct gevaar voor het kwaliteitssysteem. Wel moeten deze verbeterd worden, omdat op de lange termijn een negatief effect op het systeem valt te verwachten;
 • categorie 3: de gevonden afwijkingen hebben een negatief effect op de vakbekwaamheid van het laboratorium en zijn personeel en/of op het kwaliteitssysteem. Gezien de ernst van de afwijkingen moet op korte termijn herstel plaatsvinden;
 • categorie 4: de gevonden afwijkingen hebben direct een kritisch effect op de vakbekwaamheid van het laboratorium en zijn personeel en/of op het kwaliteitssysteem. De afwijkingen hebben daardoor directe invloed op de geleverde kwaliteit.

Voor afwijkingen in categorie 2 geeft het onderzoeksteam een positief advies voor accreditatie aan de Commissie Accreditatie. Wel moet het laboratorium een plan van aanpak maken waaruit blijkt dat de afwijkingen binnen een jaar opgelost zijn. Dit wordt de huiswerkronde genoemd. Bij een eerste beoordeling mag men over het inleveren van huiswerk vijf maanden doen na vrijgave van het beoordelingsrapport, zodat na zes maanden het geheel is afgerond. Bij een herbeoordeling mag men twee maanden doen over het huiswerk na vrijgave van het beoordelingsrapport, zodat na drie maanden het geheel is afgrond.

Afwijkingen in de categorieën 3 en 4 leiden niet tot een positief advies. De afwijkingen moeten eerst onderbouwd ongedaan gemaakt worden voordat tot accreditatie kan worden overgegaan (per 1 augustus 2009 introduktie van de 4-O systematiek).

Op basis van de categorisering, het advies van het beoordelingsteam en het advies van Commissie Accreditaties, besluit de directeur van de RvA of een laboratorium wordt geaccrediteerd.
Na een positief besluit van de directeur van de RvA krijgt een laboratorium een accreditatie toegekend. De accreditatie wordt door CCKL openbaar gemaakt. Het laboratorium mag vervolgens het CCKL-accreditatiekeurmerk gebruiken.

Commissie Accreditaties
De Commissie Accreditaties (CA) bestaat uit vier leden die gekozen worden op basis van deskundigheid op accreditatiegebied, integriteit en onafhankelijkheid. De CA vergadert eenmaal per maand. Zij wordt benoemd door de Raad van Toezicht en adviseert de algemeen directeur over:
- de eerste (initiële) beoordeling
- de herbeoordeling na vier jaar
- het intrekken van een accreditatie.
Niet de commissie, maar de algemeen directeur neemt de besluiten. Als het besluit van de directeur afwijkt van het advies van de Commissie Accreditaties, velt de Raad van Toezicht een oordeel. De Commissie Accreditaties doet éénmaal per jaar verslag over haar activiteiten aan de Raad van Toezicht.

Samenstelling:

 • dr. W. Huisman (voorzitter)
 • K. J. van Schalm
 • prof.dr.ir. O.A.M. Fisscher
 • ir. C.K. Pasmooij
 • Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
  Powered by Turnaround Communicatie